Regulamin

„Limfoterapia. Centrum Terapeutyczno-Edukacyjne” w Szczecinie

 

§ 1

Definicje pojęć użytych w Regulaminie   

 1. „Limfoterapia. Centrum Terapeutyczno-Edukacyjne” jest prywatnym gabinetem fizjoterapeutycznym o charakterze rehabilitacyjnym, utworzonym ze środków własnych właściciela.   
 2. Personel Centrum stanowią:
  a) fizjoterapeuta – mgr rehabilitacji, licencjonowany fizjoterapeuta, pełniący funkcję osoby odpowiedzialnej za całokształt funkcjonowania placówki
  b) inne osoby zapewniające ciągłość funkcjonowania gabinetu, w tym trener personalny, asystent fizjoterapeuty (studenci fizjoterapii);
  c) nadzór nad działalnością Centrum sprawuje właściciel oraz menager.
 3. Pacjent – osoba, na rzecz której wykonywane są zabiegi rehabilitacyjne.
 4. Karta Stałego Klienta Centrum – wydawana jest po wykorzystaniu serii zabiegów (10-ciu wizyt) w Limfoterapii, bądź przy wykupie jednorazowym serii 10-ciu zabiegów.

 

§ 2 

Podstawy prawne funkcjonowania

 1. „Limfoterapia. Centrum Terapeutyczno-Edukacyjne” – zwana dalej Centrum – z siedzibą firmy przy ulicy Świętego Ducha 5A/U3 w Szczecinie posiada status jednoosobowej działalności gospodarczej, wpisanej w rejestr REGON z nadanym numerem identyfikacyjnym: 321549111-00026, nr PKD 8690A (działalność fizjoterapeutyczna).
 2. Centrum umieszczone jest w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą pod nr: Z-193603-20170720 (jak w art. 104 ust.1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. ustawy o działalności leczniczej). 

 

§ 3

Cele i podstawowe zadania Centrum

 1. Celem działania Centrum jest udzielanie świadczeń rehabilitacyjnych dla ludności – w pierwszej kolejności osobom niepełnosprawnym oraz posiadających Kartę Stałego Klienta naszego Centrum.
 2. Godziny otwarcia Centrum to: Pn-Pt 8:00-20:00; So 8:00-16:00. W dni ustawowo wolne od pracy (niedziele oraz święta)  Centrum jest nieczynne.
 3. Centrum zastrzega sobie możliwość zmiany czasu pracy oraz wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego. Informacja o zmianach będzie podana na stronie internetowej oraz przesłana mailem, bądź przekazana telefonicznie.
 4. Do zadań z zakresu rehabilitacji należy:
  a) wykonywanie zabiegów leczniczych z zakresu fizykoterapii i kinezyterapii,
  b) wykonywanie masażu leczniczego ręcznego,
  c) wykonywanie zabiegów leczniczych z zakresu limfoterapii,
  d) doskonalenie zawodowe personelu,
  e) dbanie o bezpieczeństwo pacjenta i personelu.

 

§ 4

Rejestracja i udzielanie usług

 1. Rejestracja pacjentów odbywa się w systemie informatycznym Versum telefonicznie lub e-mailowo – osobiście, przez członków rodziny lub osoby trzecie – poprzez wyznaczenie dnia i godziny realizacji usługi.
 2. Usługi udzielane będą w dniu zgłoszenia lub w terminie uzgodnionym z pacjentem.
 3. Usługa przepada, jeśli Centrum nie zostanie powiadomione o nieobecności – co najmniej na 12 godzin przed wizytą.
 4. Istnieje możliwość rezygnacji bądź przeniesienie usługi na inny termin – pod warunkiem posiadania wolnych miejsc – z odpowiednim (jak wyżej) uprzedzeniem telefonicznym lub e-mailowym.
 5. W przypadku nieobecności bądź nieodwołania wizyty Centrum ma prawo zażądać zwrotu 50% wartości zarezerwowanej usługi.
 6. W przypadku opóźnienia bądź skrócenia wizyty (umowny czas usługi w cenniku) – z przyczyn pracowników Centrum pacjent może domagać się zwrotu 20% wartości ceny. Centrum zastrzega sobie możliwość skrócenia zabiegu o czas spóźnienia pacjenta.

 

§ 5

Prawa i obowiązki pacjenta

 1. W czasie korzystania z usług rehabilitacyjnych Pacjent ma prawo do:
  a) poszanowania godności oraz uprzejmego traktowania przez personel medyczny Centrum,
  b) świadczeń wykonywanych przez personel o odpowiednich kwalifikacjach,
  c) rzetelnej informacji o stanie zdrowia i proponowanych metodach leczenia,
  d) pomocy i wyjaśnień o sposobie przygotowania do zabiegów, 
  e) pełnej dyskrecji dotyczącej jego osoby.
 2. Do obowiązków Pacjenta należy:
  a) zapoznanie się z regulaminem Centrum. Akceptacja niniejszego regulaminu jest warunkiem koniecznym, niezbędnym do skorzystania z usług Centrum.
  b) wypełnienie i podpisanie karty Pacjenta, okazanie skierowania na zabiegi,
  c) poinformowanie personelu o aktualnych i przebytych schorzeniach oraz istniejących przeciwwskazaniach do rehabilitacji oraz okazanie posiadanej dokumentacji medycznej (np. wyników badań USG, RTG, MRI itp.)
  d) natychmiastowe zgłaszanie personelowi wszelkich dolegliwości i bólu pojawiających się podczas zabiegu,
  e) w czasie korzystania  z terapii w Centrum nie zaleca się korzystania z fizjoterapii u innych specjalistów, chyba że wynika to z wyraźnych zaleceń Centrum,
  f) przestrzeganie ładu i porządku na terenie Centrum, w tym korzystanie z  obuwia zmiennego podczas wszystkich zabiegów (szczególnie w sezonie jesienno-zimowym),
  g) posiadanie stroju sportowego podczas ćwiczeń z kinezyterapii,
  h) przybycie na zabieg na dziesięć minut przed wyznaczoną godziną. Jest to czas potrzebny na rozmowę z personelem,
  i) przestrzegania zaleceń lekarza i rehabilitanta,
  j) przestrzegania zasad bezpieczeństwa p/poż na terenie Centrum.

 

§ 6

Przebieg procesu udzielania świadczeń rehabilitacyjnych

 1. Centrum organizuje rehabilitację w sposób zapewniający pacjentom najbardziej dogodną formę korzystania ze świadczeń. 
 2. Osoby niepełnosprawne, będące personelem Centrum, korzystają z zabiegów leczniczych bezpłatnie.
 3. Dobór rodzaju zabiegów i czas trwania terapii następuje przez personel Centrum – na podstawie skierowania od lekarza specjalisty lub wywiadu i badania pacjenta.
 4. Pacjent ( lub jego opiekun ) wyraża zgodę na piśmie na proponowane zabiegi, jeśli nie posiada skierowania od lekarza.

 

§ 7

Prowadzenie dokumentacji medycznej

 1. Centrum prowadzi dokumentacje medyczną wykonywanych świadczeń oraz zapewnia ochronę danych zawartych w tej dokumentacji. 
 2. Centrum może udostępnić dokumentację:
  a) pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta,
  b) zakładowi opieki zdrowotnej i osobom wykonującym zawód medyczny poza zakładami opieki zdrowotnej, jeśli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych,
  c)  innym upoważnionym organom (Dz. U z 2009 r. Nr 52 poz. 417 z późn. zm.).
 3. Pacjent podpisujący zgodę na świadczone usługi deklaruje pełną odpowiedzialności za stan swojego zdrowia i przeprowadzone zabiegi oraz ich wszelkie następstwa.
 4. Personel ma prawo wymagać przeprowadzenia niezbędnych, dodatkowych badań.
 5. W przypadku ciąży – mając na względzie dobro pacjentki, świadczymy usługi po zakończonym 12-tym tygodniu ciąży. Wymagamy też aktualnego zaświadczenia od lekarza o ,,przebiegu fizjologicznym, bez zagrożeń”. 

 

§ 8

Opłaty i promocje

 1. Opłaty za zabiegi odbywają się zgodnie z cennikiem dostępnym na stronie internetowej oraz w Centrum.
 2. Forma płatności będzie ustalana z Pacjentem podczas rejestracji.
 3. Opłaty za terapię należy wnieść po jej wykonaniu. Po dokonaniu opłaty Pacjent otrzymuje potwierdzenie wpłaty.
 4. Na wniosek Pacjenta, w terminie zgodnym z obowiązującymi przepisami, zostanie wystawiona faktura.
 5. Od cen usług mogą przysługiwać rabaty. Przy wykupie karnetu na 10 wizyt, 11 wizyta przysługuje gratis.
 6. Rabaty na pakiety zabiegowe obowiązują wyłącznie po opłaceniu pakietu z góry przy pierwszej wizycie.
 7. Karnet zabiegów objętych rabatem ma ważność 3 miesiące od dnia zakupu, po tym czasie przepada bez możliwości zwrotu pieniędzy.
 8. Zwrot częściowo wykorzystanego karnetu, zakupionego z rabatem następuje po przeliczeniu wykorzystanych zabiegów jako zakupione bez rabatu tj. 100% cena zabiegu a także wartości podatku dochodowego.
 9. Wszystkie zabiegi, które zostaną odwołane przez Centrum (np. z powodu choroby personelu, awarii sprzętu, zdarzeń losowych itp.) powodują przedłużenie ważności karnetu i propozycję innego terminu przeprowadzenia zabiegów.
 10. ,,KARTA STAŁEGO KLIENTA”- Stanowi upust cenowy dla osób ją posiadających. W ramach posiadanej karty, zachowana jest cena masażu pleców i karku (zgodnie z aktualnym cennikiem) wpisana w kartę pacjenta. Ponadto, każda osoba posiadająca powyższą kartę otrzymuje 5% rabatu na zakup towarów detalicznych i 10% na wyroby kompresyjne.

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.12.2017r.